UBU

InfoGraphic Presentation

(Training and Workshop)

InfoGraphic Presentation
เพื่อการนำเสนอ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

3-4 ส.ค 2562

ณ เอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร

เทคนิค กลยุทธ์ เครื่องมือสมัยใหม่ สำหรับสร้างสื่อพรีเซนต์เตชั่น
เพื่อการนำเสนอ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการ InfoGraphic Presentation

คลิกเพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมการอบรม
066-149-4465 (คุณมนัสดารัชต์ ใจทน)


เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรม INFOGRAPHIC PRESENTATION "Thailand 4.0 นำเสนออะไรก็น่าสนใจ ด้วย InfoGraphic รุ่นที่ 2" ในหัวข้อ “Infographic Presentation เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์” เป็นโครงการอบรมที่เน้น แนวคิด วิธีคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี InfoGraphic เพื่อให้ได้สื่อที่มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่าง ง่ายต่อการจดจำ มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองลงมือปฎิบัติผ่านกรณีศึกษาภายใต้การให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดจากทีมวิทยากร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีความมั่นใจที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานการการทำงาน พบกับวิธีสร้างไอเดียสร้าง InfoGraphic Presentation แบบไม่สิ้นสุด ที่สวยงาม ด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล และเปลี่ยนเป็นการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) เปลี่ยนสไลน์ (slide) นำเสนอให้กลายเป็นกราฟิก และวีดีโอ สำหรับการนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบ off-line, online, สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Youtube

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอ สำหรับข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย ด้วยวิธี infographic
 2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation สำหรับการนำเสนอ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี InfoGraphic

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอ สำหรับข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยการแปลงข้อมูลให้เป็นสื่อนำเสนอด้วยวิธี InfoGraphic
 2. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation สำหรับในงานนำเสนอ สื่อสารและประชาสัมพันธ์
 3. ผู้รับการฝึกอบรม มีเครือข่ายเพื่อใช้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสื่อนำเสนอแบบ InfoGraphic
@line


กำหนดการอบรม


3

ส.ค

08.00-09.00 น.
แนวคิดการออกแบบสื่อนำเสนออินโฟกราฟิกด้วยเทคนิค Audiences centric
 • กลยุทธ์การประยุคใช้วิธี InfoGraphic เพื่อสร้างสื่อนำเสนอ สำหรับการนำเสนอ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีโน้มน้าวและจูงใจ
 • เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังการนำเสนอมีเวลาจำกัด สร้าง presentation อย่างไรให้ ดึงดูด น่าสนใจ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และได้ผล
 • Storyboarding, Case Study + Workshop
09.00-10.00 น.
การออกแบบด้วยวิธี Digital Layout & Design
 • วิเคราะห์และออกแบบ เปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งยาก ซับซ้อน วุ่นวาย ให้เป็นระเบียบ ขับเน้นข้อมูลที่่สำคัญให้โดดเด่น
 • ประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์ (Composition) จัดองค์ประกอบข้อมูลในสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนงาน รายละเอียด ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การเปรียบเทียบ
 • เทคนิคการทำให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ เข้าใจได้เร็วขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint
10.00-11.00 น.
เล่าเรื่องด้วยภาพ ด้วยเทคนิคการสร้างสื่อแบบ Visual Thinking
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ด้วยภาพสร้างสื่อนำเสนอ InfoGraphic
 • การใช้ ภาพ สี รูปวาด ตัวอักษร เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารในสื่อนำเสนอ
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint
11.00-12.00 น.
เทคนิคการใช้ตัวษร รูปภาพ วีดีโอ (Text, Picture, Video)
 • เทคนิคการฝังตัวอักษรที่ใช้ไปกับสไลด์ในโปรแกรม Powerpoint (โดยไม่ต้องติดตั้งฟอนต์เพิ่ม)
 • เทคนิคการเลือกใช้แบบตัวอักษร รูปภาพ และวีดีโอ
 • เทคนิคการแทรกรูปภาพและวีดีโอลงในสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint
  • ทำอย่างไรให้ภาพประกอบกับตัวอักษรไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
  • หนึ่งสไลด์แทรกวีดีโอมากกว่า 1 เรื่อง และให้แสดงผลอัตโนมัติพร้อมกันได้อย่างไร
 • การใช้วีดีโอและ youtube อย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้วิธีสร้างสไลด์ในสไตล์ multimedia dashboard
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint

12.00-13.00 น.
รัปทานอาหารเที่ยง

13.00-14.00 น.
ตัวช่วยสร้าง InfoGraphic
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านกราฟิกเพื่อจัดการภาพประกอบแบบ ภาพประกอบ, ภาพวาด, Vector, วีดีโอ
  • แหล่งข้อมูลภาพประกอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์การใช้ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint
14.00-16.30 น.
ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Adobe Photoshop
 • ใช้ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Adobe Photoshop เพื่อจัดการภาพประกอบในสื่อ InfoGraphic
  • เครื่องมือที่สำคัญในโปรแกรม
  • การใช้เครื่องมือไดคัทภาพ เพื่อสร้างภาพประกอบ
  • การเปลี่ยนสีและโทนของภาพประกอบ
  • พื้นฐานการ Re-Touch เพื่อลบจุดบกพร่องในประกอบ
  • พื้นฐานการใช้ตัวอักษร
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint+Photoshop
4

ส.ค

09.00-11.00 น.
ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Vector, Adobe Illustrator
 • ใช้ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Adobe Illustrator เพื่อจัดการภาพประกอบในสื่อ InfoGraphic
  • เครื่องมือที่สำคัญในโปรแกรม
  • การใช้เครื่องมือไดคัทภาพ เพื่อสร้างภาพประกอบ
  • การเปลี่ยนสีและโทนของภาพประกอบ
  • พื้นฐานการ Re-Touch เพื่อลบจุดบกพร่องในประกอบ
  • พื้นฐานการใช้ตัวอักษร
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint+Adobe Illustrator
11.00-12.00 น.
เทคนิคการทำสื่อนำเสนอด้วยวิธี Story Telling
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธี Storytelling
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint

12.00-13.00 น.
รัปทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 น.
การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
 • เทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟอย่างมืออาชีพ
  • กราฟเพื่อการเปรียบเทียบ
  • กราฟเพื่อการแจกแจงองค์ประกอบ
  • กราฟเพื่อแสดงแนวโน้ม
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint
13.00-14.30 น.
การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
 • เทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟอย่างมืออาชีพ
  • กราฟเพื่อการเปรียบเทียบ
  • กราฟเพื่อการแจกแจงองค์ประกอบ
  • กราฟเพื่อแสดงแนวโน้ม
 • Case Study + Workshop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint
14.30-15.00 น.
การเผยแพร่สื่อ InfoGraphic Presentation
 • ข้อควรระวังสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอ InfoGraphic การเผยแพร่
 • การเผยแพร่และนำเสนอ InfoGraphic Presentation
  • การเผยแพร่และนำเสนอ InfoGraphic Presentation ด้วยการใช้สื่อนำเสนอแบบ multimedia และวีดีโอ
  • การนำเสนอด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัลออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube
  • กราฟเพื่อแสดงแนวโน้ม
 • Case Study + Workshop
15.30-16.00 น.
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อ InfoGraphic ด้วยแนวคิด Productivity
 • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสื่อนำเสนอแบบ InfoGraphic ทำน้อยได้มาก ด้วยเครื่องมือสำหรับช่วยสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก เพื่อลดเวลาทำงาน เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
  • วิธีปรับแต่งและประยุกต์ใช้ ธีม, template จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานจริง
  • ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อบริหารจัดการงานผลิตสื่อ InfoGraphic
  • กราฟเพื่อแสดงแนวโน้ม
 • Case Study + Workshop

16.00-16.30 น.
กิจกรรมถาม-ตอบ
กิจกรรมถาม-ตอบ มอบประกาศนียบัตร ปิดการอบรม

* เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
infographic presentation

เครื่องมือและซอฟต์แวร์ประกอบการอบรม

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ประกอบการอบรม
ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์บางตัว ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เนื่องจากจะมีการแนะนำวิธีใช้งานในระหว่างการอบรม

(สำหรับสร้างสื่อนำเสนอ InfoGraphic)

สามารถใช้เวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงได้เช่น Microsoft Office 2013 และเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรติดตั้งระบบปฏิบัติการเป็น Window 10 หรือใกล้เคียง

* จำเป็นต้องมีพื้นฐานและสามารถใช้งานในระดับเบื้องต้นได้

(สำหรับทำกรณีศึกษาภาพ Vector (AI))

สามารถใช้เวอร์ชั่น CS6 หรือที่ใกล้เคียงทดแทนแทนเวอร์ชั่น CC ได้ สามารถ download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ adobe.com

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน จะมีการแนะนำวิธีใช้งานในะหว่างการอบรม

(สำหรับทำกรณีศึกษาภาพ Raster (PS))

สามารถใช้เวอร์ชั่น CS6 หรือที่ใกล้เคียงทดแทนแทนเวอร์ชั่น CC ได้ สามารถ download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ adobe.com

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน จะมีการแนะนำวิธีใช้งานในะหว่างการอบรม

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ วิธีการ เทคนิค กลยุทธ์ เครื่องมือสมัยใหม่ สำหรับสร้างสื่อพรีเซนต์เตชั่น
เพื่อการนำเสนอ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีการ InfoGraphic Presentation

ผู้ปฎิบัติงาน วิเคราะห์แผน
และงบประมาณ

เมื่อต้องสรุปรายงานแผนต่อผู้บริหาร ทุกอย่างต้องกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ผู้ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

presentation ไม่ได้จำกัดความสามารถอยู่แค่สไลด์และต้องฉายบนหน้าจอ แต่สามารถประยุกต์ใช้งานในขนาด และรูปแบบต่างๆ สำหรับการสื่อสารได้

ผู้บริหาร
หัวหน้าทีมงาน

InfoGraphic ช่วยให้มองเห็นภาพ กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเห็นเป็นภาพได้เป็นอย่างดี

นักการตลาดดิจัทัล

เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้ติดตาม ไม่รบกวน สร้าง content ปัน story ให้เป็นที่รักให้เป็นที่สนใจ ทำการตลาดแบบยั่งยืนด้วย InfoGraphic Presentation

ครู อาจารย์

สื่อการเรียนการสอน Thailand 4.0 ต้องตามให้ทันความสนใจของผู้เรียน สื่อการสอนแบบ InfoGraphic สวยงาม เข้าใจง่าย ถูกใจวัยเรียน

เจ้าของธุรกิจ

มีกิจการก็ต้องทำให้คนรู้จัก ทำแฟนเพจก็ต้องมีการเคลื่อนไหว เทคนิคสื่อนำเสนอแบบ InfoGraphic คือกุญแจที่สามารถช่วยให้ ทุกช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าดูมีชีวิตชีวา

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้จาก FB Fanpage

ภาพการอบรม รุ่นที่ 1

THAILAND 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย InfoGraphic Presentation
InfoGraphic Presentation
11-12 พ.ค 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา ชลบุรี

โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนอื่นๆ

เงื่อนไขการอบรม/รายละเอียดการอบรม

รายละเอียดการอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ Google account (gmail.com account) และควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ และติดตั้งซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ ไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมการอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (สามารถใช้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงได้ แต่แนะนำให้ใช้ตามรายการ)
  • ควรติดตั้งระบบปฏิบัติการเป็น Window 10 หรือ Window 7 เป็นอย่างต่ำ
  • ควรติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013 เป็นอย่างต่ำ เวอร์ชั่นที่แนะนำคือเวอร์ชั่น 2016
  • ติดตั้งโปรแกรม Winzip
 2. โปรแกรมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่แนะนำให้ติดตั้ง เนื่องจากจะมีการแนะนำวิธีใช้งานประกอบการทำกรณีศึกษา
  • Adobe Illustrator เวอร์ชั่น CS6 เป็นต้นไป (download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ adobe.com)
  • Adobe Photoshop เวอร์ชั่น CS6 เป็นต้นไป (download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ adobe.com)

เงื่อนไขการอบรม

 1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) ** ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก
 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
 4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน
 5. กรณี มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจำนวน 20 คน ขอยกเลิกการจัดอบรม และคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งหมด

infographic presentation